.RU

Господарський договір - часть 2

— господарські договори, які визначені і регулюються як державні контракти. Це договори поставки продукції, вико­нання робіт, надання послуг тим споживачам, потреби яких фінансуються за рахунок держави і замовниками у яких ви­ступають центральні державні органи (міністерства, відом­ства). Держконтракти поєднують у собі юридичні власти­вості держзамовлень (актів централізованого планування) і власне господарських договорів. Особливою їх ознакою є те, що держава гарантує оплату продукції, робіт, послуг за державними контрактами;

— господарські договори, які укладаються на підставі дер­жавних замовлень і зміст яких повинен відповідати цим за­мовленням. Їх особливістю є те, що держава може надавати економічні пільги виконавцям цих договорів. Як виконавці державного контракту, так і виконавці державного замолення

забезпечують себе матеріально-технічними ресурса­ми самостійно шляхом укладання прямих договорів з підприємствами-постачальниками, державними постачаль­ницько-збутовими та іншими посередницькими організаці­ями. Виняток становлять окремі види ресурсів, виробницт­во і споживання яких контролюється і централізовано роз­поділяється державою;

— господарські договори, які укладаються на поставку про­дукції, виконання робіт, надання послуг на підставі госпо­дарських намірів сторін, юридичне виражених істотними умовами договорів (регульовані договори).

Залежно від способу виникнення розрізняють формальні, реальні консенсуадьні господарські договори. Для укладання формального господарського договору необхідні два моменти: узгодження волевиявлення сторін (консенсус) та вираження волі у певній (загалом визначеній законом) формі. Форма господарських договорів письмова, причому здебіль­шого регулюється імперативними нормами. Це їх істотна ознака. Для укладання реального господарського договору необхідні не тільки узгодження волі сторін, а й передача речі — об'єкта-договору. Консенсуальні договори — це такі господарські договори, які виникають в момент реальних намірів сторін, недвозначно виражених словами або конклюдентними діями. Консенсуальні господарські договори повинні мати письмову форму.

За способом оферти і визначення змісту розрізняють:

— договори приєднання. Це господарські договори, у яких одна сторона наперед визначає істотні умови майбутнього договору. Іншій стороні залишається або прийняти їх, або не вступати в договір (перевезення вантажів, страхування тощо);

— договори, зміст яких сторони визначають при їх укла­данні.

За змістом істотних умов розрізняють прості і складні господарські договори. Прості договори мають у своєму тексті майнові елементи лише одного виду договору: поставки, міни, перевезення і т.ін. У складних господарських договорах поєднуються майнові елементи двох і більше договорів. Наприклад, у договорі підряду на капітальне будівництво—постаїка, підряд, майновий найом.

За регулятивними функціями розрізняють: —

—попередні і основні господарські договори. Попередній договір визначає умови, на яких сторони зобов'язуються у певний строк укласти господарський договір («договір про договір», протокол про наміри). Такий договір є необхідним щодо тих господарських відносин, в яких для укладання основного договору треба здійснити ряд дій, без яких його неможливо укласти (підряд на капітальне будівництво складного об'єкта);

— генеральні і поточні господарські договори. Перший укладається на весь період діяльності, яка регулюється. Генеральний договір визначає істотні умови співробітництва сторін протягом усього періоду здійснення відповідної діяльності. Поточні (разові) договори укладаються на підставі ге­нерального договору як такі, що розраховані на певні (ко­роткі) проміжки часу. Поточні договори, як правило, не включають умов, не передбачених генеральним договором, інакше це був би новий (окремий) договір.

Нормативна класифікація господарських договорів здійснюється за предметною ознакою, тобто залежно від видів майнових відносин, які є предметом відповідних договорів.

Їх систему дає Цивільний кодекс як основний закон про господарські договори (підрозділ II «Окремі види зобов'я­зань» розділу III «Зобов'язальне право»). Цивільний кодекс систематизує господарські договори разом із цивільними.

За предметною ознакою закон розрізняє господарські до­говори на передачу майна у власність (повне господарське відання, оперативне управління), на передачу майна у стро­кове оплатне користування, на виконання робіт, на переве­зення вантажів (транспортні господарські договори) та на­дання інших господарських послуг.

3. Функції господарського договору

Господарський договір, як і будь-який інший, виконує в економіці ряд функцій.

Функції господарського договору — це передбачені або санк­ціоновані законом регулятивні властивості його як юридич­ного акта, завдяки яким врегульовуються відповідні госпо­дарські відносини.

Господарському договору властиві загальні договірні і спе­цифічні, тобто господарсько-договірні, функції. Загальними функціями договору є:

— ініціативна (договір як акт прояву ініціативи і узгодже­ної волі сторін врегулювати певні відносини);

— програмно-координаційна (договір як програма пове­дінки сторін щодо здійснення господарських відносин і засіб узгодження, координації їх дій відповідно до економічних інтересів і намірів);

— інформаційна (договір завдяки формальній визначеності його умов включає в себе інформацію про правове станови­ще сторін у договорі, яка необхідна сторонам, у відповідних випадках — юрисдикційним органам, третім особам);

— гарантійна (лише завдяки договору включаються в дію такі правові гарантії виконання договірних зобов'язань, як неустойка, завдаток, застава тощо);

— правозахисна (договір є правовою формою відносин, тобто формою, в межах якої забезпечується примусове ви­конання зобов'язань сторін шляхом використання майно­вих санкцій, засобів оперативного впливу).

Специфічними, властивими господарському договору є такі функції:

— правового забезпечення економічних потреб стосовно тих споживачів, потреби яких централізовано враховуються державою і фінансуються за рахунок державного бюджету. Цю функцію виконує такий особливий господарський до­говір, як державний контракт;

— правового засобу реалізації державних замовлень. Дер­жавні замовлення — це обов'язкові для виконавців юридичні акти централізованого планування виробництва. У формі держзамовлень планується: виробництво дефіцитної про­дукції; заходи щодо розвитку пріоритетних галузей народ­ного господарства; виконання міждержавних економічних угод; експортно-імпортна діяльність; вирішення соціальних проблем тощо. Державне замовлення реалізується шляхом укладання господарських договорів між його виконавцями і споживачами продукції, послуг, замовниками робіт; Інакше кажучи, господарський договір у цьому разі є функціональ­ним правовим засобом реалізації державного замовлення;

— правового інструмента (засобу) децентралізованого планування господарської діяльності. Детально ця функція врегульована статтею 20 «Планування діяльності підприємства» Закону «Про підприємства в Україні». Вона полягає в тому, що"

— юридичними актами планування діяльності підприємств б їх плани: виробничого і соціального розвитку (затверджуються як локальні правові акти) Плани на перспективу розробляються підприємствами, виходячи і попиту на продукцію, роботи, послуги

— попит визначається двома правовими формами держав­ним замовленням та господарськими договорами, які підприємства укладають із споживачами та поставщиками матеріально-технічних ресурсів.

Таким чином, істотні умови господарських договорів є обов'язковою економічною інформацією для складання планів підприємств

4. Форма господарського договору

Щодо господарського договору діє загальне правило, за яким він має бути укладений у письмовій формі Це правило встановлене статтею 44 Цивільного кодексу, яка називається «Письмові угоди» Закон вимагає щоб господарські договори укладалися письмово і були підписані уповноваженими особами.

Разом з тим стаття 154 Цивільного кодексу дає змогу сторонам обирати певну письмову форму господарського договору Зокрема, такі господарські договори, як договір поставки. міни. купівлі-продажу, можуть укладатися у формі одного письмового документа, що підписується сторонами Це так звана повна письмова форма. Крім того, договірні відносини між сторонами можуть бути встановлені у так званій скороченій письмовій формі — шляхом обміну листами, телетайпограмами, радіограмами, телеграмами і т ін Письмовою формою договору поставки визнається також замовлення покупця, прийняте до виконання Мається на увазі, що поставка продукції, яка не розподіляється у централізованому порядку, здійснюється безпосередньо за замовленнями покупців, які не відхилені поставщиками протягом 20 днів після їх одержання, якщо в зазначених замовленнях ( дані щодо кількості, розгорнутої номенклатури якості продукції, строків поставки, ціни, інших необхідних для здійснення поставки даних.

Стосовно окремих видів договірних господарських відно­син (наприклад, підрядних та субпідрядних) договірна до­кументація є типовою. Так, 4 грудня 1991 р. Держбудом України затверджено типовий «Контракт», на підставі якого сторонами розробляється, як правило, повна письмова фор­ма договору.

При укладанні ряду господарських договорів застосовують­ся не довільні, а уніфіковані (стандартні) форми договірних документів, щодо яких діють спеціальні правила їх складан­ня і які мають точно визначені офіційні назви. Зокрема, це стосується форми договорів перевезення_ванхажів.


gosudarstvennaya-duma-yaroslavskoj-oblasti-chetvertogo-soziva-postanovlenie-ot-30-oktyabrya-2007-g-n-328-ob-obshestvennom-molodezhnom-parlamente-pri-yaroslavskoj-oblastnoj-dume.html
gosudarstvennaya-ekonomicheskaya-politika-rossii-problemi-tendencii-perspektivi.html
gosudarstvennaya-finansovaya-podderzhka-malogo-i-srednego-biznesa.html
gosudarstvennaya-grazhdanskaya-i-voennaya-sluzhba-chast-6.html
gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-kirgizskoj-respublik-i-administrativno-pravovoe-issledovanie-stranica-3.html
gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-rossijskoj-federacii-chast-11.html
 • school.bystrickaya.ru/kurs-lekcij-po-marketingu-chast-8.html
 • letter.bystrickaya.ru/o-provedenii-torzhestvennih-meropriyatij-posvyashennih-prazdnovaniyu-100-letiya-detskogo-dvizheniya-rossii-v-g-sankt-peterburge.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obreteniecelostnosti-chto-takoe-iscelenie-prakticheskoe-posobie-dlya-pastirej-2002.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-14-osobennosti-proizvodstva-po-ugolovnim-delam-v-otnoshenii-otdelnih-kategorij-lic-1-chas.html
 • desk.bystrickaya.ru/plan-grafik-kursovih-meropriyatij-na-2012-god-ivanovo-2011.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vnedrenie-kurs-lekcij-sostavitel-sorkina-v-e-oglavlenie.html
 • spur.bystrickaya.ru/laboratornaya-rabota-1-ruchnaya-dugovaya-svarka-shtuchnimi-elektrodami.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/roman-zlotnikov-igor-chernij.html
 • turn.bystrickaya.ru/paragon-software-i-specialist-otkrivayut-avtorizovannoe-obuchenie.html
 • thescience.bystrickaya.ru/i-obyazatelnij-minimum-soderzhaniya-disciplini-po-gos-dlya-disciplin-federalnogo-komponenta.html
 • tests.bystrickaya.ru/konkurs-i-organizacionnie-meropriyatiya.html
 • desk.bystrickaya.ru/oprovedenii-otkritogo-konkursa-na-pravo-zaklyucheniya-dogovora-na-okazanie-uslug-po-provedeniyu-ezhegodnogo-obyazatelnogo-audita-otkritogo-akcionernogo-obshestva-ko.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zadachi-izuchenie-urovnya-funkcionalnoj-gramotnosti-uchashihsya-po-russkomu-yaziku-stepeni-podgotovlennosti-k-vipolneniyu-vseh-vidov-zadanij-gia-szhatomu-izlozheniyu-testam-sochineniyu.html
 • znanie.bystrickaya.ru/72-osobennosti-prosodiki-u-detej-so-stertoj-dizartriej-vivodi-25-uchebnie-voprosi-i-zadaniya-25.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-6-umozaklyucheniya-logiki-suzhdenij-vivodi-iz-slozhnih-suzhdenij-kubanskij-gosudarstvennij-agrarnij-universitet.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-6-pechatnoe-izdanie-dannoj-knigi-mozhno-zakazat-na-sajte-izdatelskogo-doma-sensej.html
 • shkola.bystrickaya.ru/naimenovanie-dokumenta.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sekciya-informacionnie-tehnologii-v-ekonomike-programma-novokuzneck-2010-celyu-provedeniya-nauchno-prakticheskoj-konferencii.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-minimum-kandidatskogo-ekzamena-po-specialnosti-13-00-01-obshaya-pedagogika-istoriya-pedagogiki-i-obrazovaniya.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-m-bakusev-zam-predsedatelya-stranica-10.html
 • student.bystrickaya.ru/2-sistema-kontrolya-sostoyaniya-zapasov-s-fiksirovannoj-periodichnostyu-zakaza-imeet-reguliruyushie-parametri.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3-uchastie-uchitelej-shkoli-v-rmo-rajona-konkursah-konferenciyah-nacionalnih-proektah-uchastie-uchitelej-shkoli-i-administracii-v-rabote-rmo.html
 • turn.bystrickaya.ru/po-zhalobam-o-narusheniyah-stati-3-konvencii-byulleten-evropejskogo-suda-po-pravam-cheloveka.html
 • spur.bystrickaya.ru/makkuejl-d-iz-m-m-nazarov-massovaya-kommunikaciya-v-sovremennom-mire-metodologiya-analiza-i-praktika-issledovanij.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchyot-o-rezultatah-samoobsledovaniya-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-stranica-6.html
 • crib.bystrickaya.ru/hristianskaya-nemoch-blednaya-l-n-tolstoj-o-kritike-pisal-odin-moj-priyatel-virazhaya-otnoshenie-kritikov-k-hudozhnikam.html
 • grade.bystrickaya.ru/modernizaciya-podveski-avtomobilya-zaz1102-tavriya.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3novaya-koncepciya-intellekta-vladimir-borisovich-avdeev-rasologiya-vladimir-borisovich-avdeev-rasologiya.html
 • znanie.bystrickaya.ru/avtobusnie-turi-po-evrope-otdih-na-more-2011-obshestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-bekar-turs-v-dalnejshem.html
 • essay.bystrickaya.ru/bibliografiya-1-499-millard-erikson.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vii-trebovaniya-k-usloviyam-realizacii-federalnij-gosudarstvennij-obrazovatelnij-standart-srednego-professionalnogo.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/proekta-project-title-stranica-4.html
 • institut.bystrickaya.ru/svedeniya-o-chlenah-nekommercheskogo-partnerstva-baltijskij-stroitelnij-kompleks-imeyushih-pravo-uchastvovat-v-godovom-obshem-sobranii-chlenov-partnerstva-stranica-8.html
 • school.bystrickaya.ru/admiral-nahimov-chast-4.html
 • letter.bystrickaya.ru/nogi-iz-glini.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.